Jak wybrać dobre ubezpieczenie oc przewoźnika

OC przewoźnika w ruchu kabotażowym wyszukamy w przepisach dotyczących kabotażu drogowego zostały scharakteryzowane już w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. Odmówiono w nim, iż usługi przewozu drogowego towarów w innych państwach członkowskich powinno być realizowane na regule tymczasowości. Na mocy Traktatu akcesyjnego ratyfikowanego w Grecji, nasz kraj zdobył członkostwo w Unii Europejskiej wraz z dniem 01.05.2004 r. Niestety polscy transportowcy nie zostali dopuszczeni w tamtym czasie do świadczenia usług przewozowych w państwach Unii Europejskiej. Wykonywanie takich przewozów stało się dopuszczalne dopiero po 01.05.2009 r.

Jak przedtem wspomniano nie od razu krajowi transportowcy stali się pełnoprawnymi członkami rynku europejskiego, dlatego że Parlament Europejski w tym samym czasie pracował nad wspólnotową ustawą, jaka określać miała zasady przeprowadzania działalności transportowej oraz świadczenia usług w w ramach transportów kabotażowych. Skutkiem tej trudnej pracy było publikacja przez Parlament Europejski dekretu nr 1072/2009 z 2009 roku Pomimo szczegółowych regulacji, a również kilkuletnich doświadczeń nabytych przy realizowaniu transportów kabotażowych, środowisko naszych krajowych transportowców nie jest dostatecznie przygotowane do świadczenia usług przewozowych na terenie Unii. Wynika to w znacznej mierze z nieznajomości ważnego w tym aspekcie prawa wspólnotowego oraz z braku informacji na temat prawa bieżącego w krajach praktykowania przewozów, jakie ma bezwarunkowe zastosowanie w czasie przewozów.

Rozporządzenie wprowadziło niemało kluczowych regulacji, które przymusowo winien znać każdy spedytor. Jedną z nich jest wymóg dotyczący posiadania licencji wspólnotowej, a w wypadku, jeżeli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, posiadania przez niego poświadczenia kierowcy. Potrzeba ten nie traktuje realizowania transportów pojazdami, jakich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Przewoźnicy posiadający tak zwane dostawczaki nie mają obowiązku, zatem posiadania licencji transportowej i bez niej są uprawnieni do przeprowadzania przejazdów kabotażowych tymi pojazdami.

Nadmienione rozporządzenie formułuje też szczegółowe warunki wykonywania przejazdów kabotażowych. Art. 8. ust. 2. dopuszcza:

Oprócz tego art. 8. ust. 3. nakłada konieczność, by każdy prowadzący dysponował dokumenty potwierdzające transport w źródłowym ruchu międzynarodowym plus każdy późniejszy przeprowadzony przewóz kabotażowy. Wiadomości, które otrzymujemy od różnych przewoźników tylko potwierdzają, że lokalne władze całkiem efektywnie pilnują nad respektowaniem obowiązujących warunków przeprowadzania przewozów kabotażowych i notorycznie nakładają na przewoźników ogromne grzywny finansowe.

na domiar tego, przewoźnicy niezmiernie często zapominają o innej ważnej regulacji, jaką wprowadziło nadmienione rozporządzenie. Mowa o wymogach określonych w art. 9. ust. 1. Artykuł ten stanowi, że;

Wykonując, zatem przewozy kabotażowe na terenie krajów UE powinno się posiadać wiedzę, któremu prawu podlega dany przejazd, albowiem od tego zależy nie tylko jakie są w tym zakresie wymogi, ale także jaką odpowiedzialność będzie ponosił transportowiec i w jakim zakresie powinien tę odpowiedzialność zabezpieczyć.

Limity odpowiedzialności a Prawo krajów Unii Europejskiej
OC przewoźnika w ruchu kabotażowym NIEMCY

Fundamentalne regulacje dotyczące umowy przewozu zapisane są w Księdze IV niemieckich reguł handlowych Handelsgesetzbuch (HGB). Najważniejsze są tam zapisy wyznaczające granice odpowiedzialności przewoźnika. Zostały one opisane w §§ 431 i 449 HGB i precyzyjnie z § 431. ust. 1. transportowiec ponosi obciążenia do wielkości 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto paczki. Przepis ten dopuszcza jednakże zwyczajowe określanie tego limitu na mocy paragrafu 449. ust. 2., który zezwala stosowanie w umowach przewozu zakresu odpowiedzialności w wielkości nie mniejszej niż 2,00 SDR i nie wyższej aniżeli 40 SDR za kg masy brutto przesyłki. na dodatek zgodnie z § 431. ust. 3., przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za straty powstałe z racji opóźnienia w dostawie do 3-krotnej ceny przewoźnego.

Jak wynika z tych punktów, wyznaczanie w polisach ubezpieczeniowych niezmiernie dużego limitu odpowiedzialności usprawiedliwia przesłanka, co do wielkości kwoty gwarancyjnej, jaka nie może być niższa niż 600 tysięcy euro na jedno i 1.200.000 euro na wszelkie szkody. Przy takim ustalaniu odpowiedzialności przewoźnika, tak spora kwota gwarancyjna wydaje się być ciągle zbyt niska, nie wspominając już o naszych polisach, jakie nader często zawierają dużo mniejsze wartości.

Pocieszający jest jednak fakt, iż wymóg prawa niemieckiego odnośnie ubezpieczeń OCP z tak dużą sumą gwarancyjną dotyczą jedynie transportów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Właściciele samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykonujący przewozy kabotażowe na terenie Niemiec nie mają obowiązku posiadania oC, niemniej jednak jednak rekomenduje się, ażeby takowe zawierali, dlatego że w przeciwnym razie wszelką prawdopodobną stratę będą musieli pokryć z osobistej kieszeni, a to przy dużych kwotach odpowiedzialności może być mocnym doświadczeniem.

Ponadto niemieckie przepis w sprawie transgranicznego przewozu drogowego i kabotażu nie wdraża żadnych nadzwyczajnych regulacji, oprócz tego odwołuje w tym zakresie do prawa wspólnotowego.

Wszystkie limity odpowiedzialności określone w przepisach francuskich nie zastrzegają konieczności wymierzania wysokich sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach. Ważne jest tymczasem, tak aby warunki ubezpieczenia uwzględniały obciążenie przewoźnika wynikającą z francuskiego prawa, ponieważ przy braku takich ograniczeń zakład ubezpieczeń może ograniczyć swoją odpowiedzialność do 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto, a to z kolei w niektórych przypadkach może nie wystarczyć na pokrycie całej szkody.

W tym kraju obszary odpowiedzialności przewoźnika międzynarodowego charakteryzuje norma prawna z 2009 roku o umowie przewozu. Legislator zaprojektował w niej całkowicie ruchome granice odpowiedzialności, gdyż podporządkował je od współczynnika dobowego przychodu w gospodarce publicznej. Jednakże współczynniki te, ze względu na trudną sytuację w Hiszpanii, zostały w 2010 roku zamrożone. Od tego momentu pułap odpowiedzialności jest stały.

Zredukowanie odpowiedzialności za zdarzenia rzeczowe w przesyłkach pozostało wskazane w art. 57.1. ww. ustawy i w roku 2014 równa się 1/3 dobowych dochodów za 1 kg wagi brutto. Odpowiedzialność za szkody doprowadzone opóźnieniem w dostawie wynosi 1-krotność przewoźnego.

Podstawowym aktem ustawodawczym regulującym odpowiedzialność przewoźnika jest tutaj akt prawny z mocą ustawy dotyczące reformy przewozu i kodeks cywilny. Zakres odpowiedzialności za szkody rzeczowe w przewożnych towarach zostało określone w art. 10. kodeksu cywilnego a ten w następnej kolejności wytycza zakres w oparciu art. 23.3. konwencji CMR, czyli 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto przewożonego towaru.

Włoski ustawodawca w tym obrębie skorzystał z dobrodziejstwa ustawy unijnej. Co dziwne też w innych aspektach norma prawna odwołuje do konwencji CMR, w takim razie prawo przewozowe obowiązujące we Włoszech może być zbliżone strukturą do konwencji CMR.

O ile istnieje tu zarządzenie przewozowe, o tyle pozwala ono wyłącznie używanie wzorca, jakim jest konwencja CMR. W praktyce znaczy to, że jeśli umowa przewozu nie odwołuje dosadnie do konwencji CMR, wiążą postanowienia konwencjonalne, które mogą w kluczowym rozrachunku dość znacznie różnić się od znanych i powszechnie używanych w tym zakresie norm ustawodawczych. Z tej przyczyny przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek przejazdu kabotażowego na terenach Wielkiej Brytanii powinno się dość skrupulatnie przeczytać warunki zawieranej umowy Transportu.Bo inaczej można się zdziwić otrzymanym żądaniem finansowym, ewentualnie nie pokryciem całej szkody przez zakład ubezpieczeń.

Przewozy kabotażowe są wbrew pozorom bardzo atrakcyjne między naszych krajowych przewoźników. Wzmożoną ich działalność obserwuje się zasadniczo na terenie Francji oraz Niemiec, co z kolei nie weseli już tak miejscowych środowisk transportowych. Do frachtów kabotażowych użytkowanesą wszelkiego rodzaju auta, od ciągników siodłowych z naczepami, przez samochody ciężarowe po małe samochody dostawcze tak zwane busy. Wszyscy przewoźnicy wykonujących przewozy kabotażowe sięga też po ubezpieczenie oc przwoźnika w ruchu kabotażowym.

i w wielu przypadkach ubezpieczenia kabotażowe zawierają najmniejszy zakres asekuracji. Masa towarzystw ubezpieczeniowych nie oferuje takich ubezpieczeń przewoźnikom, którzy przeprowadzają przewozy samochoddami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Potwierdza to na nieszczęście wyłącznie to, że ubezpieczalnie nie potrafią ani prawidłowo ocenić niebezpieczeństwa, ani też nie znają mentalności transportowej. Z punktu widzenia weryfikacyj ryzyka transportowego, przewozy kabotażowe są w dużym stopniu bardziej pewne niż przewozy międzynarodowe, a tym bardziej lokalne. Takie trasy są nie tylko krótsze,ale i nie potrzebują odbywania aż tak ryzykownych przystanków. Z drugiej strony infrastruktura drogowa jest dużo wyższa niż w Polsce, a rygorystyczne przepisy, wysokie kary nie uznają na jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie.

Zobacz tanie OC przewoźnika gdzie kupić

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Jak Kupić ubezpieczenie w Gefion

Gdzie kupić ubezpieczenie Gefion InsuranceJak kupić dobre OC Statystyki nie pozostawiają żadnych złudzeń: przez zeszłe cztery lata z rodzimego rynku ubezpieczeniowego wycofało się aż 6 międzynarodowych jednostek. W zamian pojawił się zaledwie 1 nowy – brytyjskiego pochodzenia Prudential. To jedynie potwierdza, że polski rynek wkroczył w fazę konsolidacji. Wydawać by się mogło, że nie będzie na nim aktualnie miejsca dla nowychtowarzystw ubezpieczeniowych. Nic bardziej mylnego. Do startu szykuje się nowatorski gracz.
Mowatutaj o Gefion Insurance .Wprawdzie sama nazwa mało mówi, ale ubezpieczalnia ta to prawdziwy ubezpieczeniowy start-up, który został zaprojektowany 2 lata temu przez grupę finansistów z doświadczeniem zdobytym w wiodących skandynawskich instytucjach finansowych takich jak np. Saxo Bank. Jednostka ta rozwija się ekspresowo. Zaczęła już sprzedaż polis w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Teraz Ubezpieczenia Gefion szykuje się do rozpoczęcia ekspansji w Polsce i już jest dostępny w coraz większej ilości miast.
Z ówczesnych uzgodnień wynika, że Duńczycy, którzy są właścicielami Gefion Insurance, będą chcieli w naszym kraju zdublować projekt, który zastosowali, wstępując do innych państw. Polisy będą rozprowadzane przez jednego partnera, który będzie pełniłfunkcję przedstawiciela na cały kraj. Została nim spółka Polins z łódzkiej Żychliny, na której czele stoi Ignas Panka.
Co więcej ubezpieczenia są sektorem, w którym nowości mająpotencjał, by zmienić regułyrozrywki konkurencyjnej. Wymaga to od ubezpieczycieli wypracowanienowych form postępowania. Osią rozwoju firm są innowacje, doświadczenia klienta i nowe kompetencje pracowników. Potencjalnie prościej i prędzej mogą to finalizować nowi gracze, dlatego jest dla nich pozycja na rynku ubezpieczeń.

4.96 avg. rating (99% score) - 2724 votes

Ubezpieczenie turbin wiatrowych

Ubezpieczenie wiatraków, a raczej turbin wiatrowych, biorąc pod uwagę spore wydatki ich zbudowania, ale i rzeczywiste zagrożenia, stanowi konieczność, którą należy wziąć pod uwagę na etapie organizowania inwestycji.

Siłownie wiatrowe wymagają specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych, które są już dostępne na naszym rynku ubezpieczeń co nie znamionuje, że istnieje ich zbiorowa znajomość. Jednak zakres i alternatywy ubezpieczenia są zależne od wielu czynników wprawdzie najistotniejszym jest okres eksploatacji turbiny oraz istnienie i charakter umowy serwisowej zapewnianej przez producenta lub inny fachowy podmiot.

W zależności od okresu eksploatacji wolno zabezpieczyć turbiny wiatrowe od wszystkich niebezpieczeństw, tzw. all risks, w którym najszerszy zasięg polisy definiowany jest przez wskazane wyłączenia, a też poszczególne zespoły urządzeń, rozpocząwszy od fundamentu, turbinę, rozdzielnię elektryczną i okablowanie.

Oprócz tego tematem asekuracji mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, wywołane szkodą namacalną w urządzeniach.

Nie ulega wątpliwości że nie można zapomnieć o ubezpieczeniu OC ze względu na  prowadzoną działalnością

Zapraszam w podobny sposób do skorzystania z formularza zapytania o wysokość ubezpieczenia turbiny wiatrowej i zakres ubezpieczenia,  bez względu od miejsca zamieszkania otrzymacie Państwo w pełni obszerną i fachową ofertę! I to całkiem za darmo.
Zaufaj profesjonalnej wiedzy i dostępie do ofert wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce. Wiatrak zbyt dużo kosztuje, ażeby zdać się na pierwszą lepszą ofertę.

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote

Naczepa ciężarowa assistance

Polisa assistance dla samochodów > 3,5t, ciągników samochodowych, autobusów. Jest to samodzielne zabezpieczenie assistance ciągnika balastowego możemy je nabyć do każdego rodzaju samochodu typu ciężarowego nie ma znaczenia, w jakiej ubezpieczalni ma polisę pojazd.

Ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdy prywatne, ciągniki balastowe w leasingu, floty samochodowe. Asistance na auta powyżej 3,5t działa na terenie Kraju i całej europy są 3 warianty ubezpieczenia, suma zabezpieczenia na jedno wydarzenie 1 500 € ∕ 3 000 € w dwóch odmiennych typach.

Co ubezpieczymy w Truck Assistance?

 • polskie numery rejestracyjne
 • przyczepa ciężarowa
 • autokar
 • ciągnik balastowy
 • pojazd dostawczy
 • pojazd > 3,5t

Cena czyli ile kosztuje Assistance dla pojazdów powyżej 3,5t, samochodowych, autobusów

500 zł

Pojazd – Wariant podstawowy

750 zł

Zestaw – Wariant Podstawowy

1250 zł

Pojazd – Wariant Super

1950 zł

Zestaw – Wariant Super

Wykluczenia przedmiotu
ubezpieczenia – czyli czego nie ubezpieczymy

 • dźwigi rejestrowane
 • spychacze
 • ładowarki
 • koparki
 • pojazdy specjalne
 • pojazdy szynowe
 • pojazdy wolnobieżne
 • trolejbusy szkolne
 • auta starsze niż 15 lat

Więcej dowiesz się na ten temat dzwoniąc do nas telefon truck assistance tel. 793 20 40 60

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

You Can Drive

You Can Drive Szczecin (Ciekawa opcja na rynku ubezpieczeń czyli You Can Drive Szczecin)

Właścicielem marki You Can Drive jest grupa Ergo Hestia Szczecin, stworzyła ona rozwiązanie ukierunkowane w stronę młodych kierowców, czyli tych którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, lecz posiadający prawo jazdy od co najmniej dwóch lat. Jak dobrze wiemy taka grupa docelowa jest niekiedy nie traktowana poważnie przez inne firmy ubezpieczeniowe.

You Canr Drive Szczecin to przede wszystkim takie opcje jak :

 • Ubezpieczenie OC oraz AC także możliwość wykorzystania dodatkowych rozwiązań
 • Ubezpieczenie podróżne w tym pokrycie kosztów leczenia czy NNW
 • Ubezpieczenie mieszkania (murów oraz znajdującego się w nim wyposażenia)

Można powiedzieć, iż oferta You Can Drive została stworzona i wypracowana na bazie doświadczenia jakie posiadają fachowcy z Ergo Hestia Szczecin, dodatkowym atutem jest tutaj dobrze rozbudowana sieć likwidatorów mobilnych.Pracownicy You Can Drive Szczecin to profesjonaliści w pełnym tego słowa znaczeniu, pomogą nie tylko w doborze wyboru odpowiedniego ubezpieczenia ale również wypełnieniu dokumentacji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody You Can Drive otrzymało prestiżowe wyróżnienie jakim jest godło Teraz Polska, co za tym idzie stara się systematycznie podnosić jakość oferowanych przez siebie usług.

 Jak zgłosić szkodę do You Can Drive Szczecin

Jeśli chcesz zgłosić szkodę samochodową zastosuj się do  do poniższych wskazówek:

 • Zadzwoń pod numer 793 20 40 60  jeszcze z miejsca zdarzenia.
 • Podaj imię, nazwisko i numer rejestracyjny pojazdu.
 • Doradca zarejestruje szkodę
 • Pomoc dotrze do Ciebie w ciągu 30 minut.
 • Jeśli Twój samochód nie nadaje się do jazdy, odholujemy go.
 • Na cały okres naprawy otrzymasz od nas auto zastępcze z oc sprawcy

Na czas likwidacji szkody, otrzymasz zupełnie za darmo (na koszt sprawcy) samochód zastępczy tel efon i kontakt 91 434 05 20 lub 793204060

5.00 avg. rating (99% score) - 161 votes

InterRisk

Usuwanie szkód komunikacyjnych w InterRisk odbywa się bardzo szybko, oczywiście pod warunkiem iż dokonamy w tym aspekcie odpowiedniego zgłoszenia, które będzie zawierać pełną i niezbędną w takiej sytuacji dokumentację.

W jaki sposób najkorzystniej zgłosić szkodę w InterRisk Szczecin?

Warto rozważyć jedno z dwóch rozwiązań, jednym z nich jest zadzwonienie na jeden z dwóch numerów telefonów i zgłoszenia szkody z tytułu posiadanego OC ewentualnie AC. Zostaniemy również poinformowani krok po kroku, co powinniśmy w takim przypadku zrobić a przede wszystkim jakimi skanami lub dokumentami dysponować. Drugą formą kontaktu, może być kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, co zresztą jest dobrym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy będą posiadać już zeskanowane dokumenty.

W InterRisk Szczecin w bardzo łatwy i prosty sposób zgłasza się szkodę, a często jedynymi dokumentami jakie musimy przesłać są :

 • zawiadomienie o szkodzie z tytułu OC oraz AC
 • oświadczenie osoby odpowiedzialnej za takie zdarzenie.

 

Jeśli posiadasz Assistance, to pewnie zdajesz sobie sprawę, iż im szybciej podejmiesz pewne kroki, tym reakcja działania będzie adekwatna do twoich oczekiwań, dlatego zapamiętaj dwa powyższe numery telefonów. Firma  posiada bardzo wiele oddziałów na terenie całego kraju, dlatego usuwanie szkody odbywa się w sposób szybki i bezproblemowy.

Jak zgłosić szkodę do InterRisk Szczecin

Jeśli chcesz zgłosić szkodę komunikacyjną zastosuj się do poniższych instrukcji:

 • Zatelefonuj pod numer 570 32 33 34 natychmiastowo z miejsca zdarzenia.
 • Podaj imię, nazwisko i numer rejestracyjny auta.
 • Doradca poradzi co dalej robić
 • Wsparcie dotrze do Ciebie w przeciągu pół godziny.
 • O ile Wasz pojazd nie nadaje się do jazdy, odholujemy go.
 • Na cały czas naprawy otrzymasz od nas auto zastępcze z oc sprawcy

 

Jak otrzymać darmowe auto zastępcze ?

Na czas likwidacji szkody, otrzymasz zupełnie za darmo (na koszt sprawcy) samochód zastępczy.

Numer telefonu stacjonarnego : 91 434 05 20

Numer telefonu komórkowego : 570 32 33 34

5.00 avg. rating (99% score) - 314 votes

Generali

Generali to firma ubezpieczeniowa o ugruntowanej pozycji na rynku, ciesząca się dużym zaufaniem oraz działająca w adekwatny do tego sposób. Jeśli miałeś wypadek drogowy lub uczestniczyłeś w jakiejkolwiek innej kolizji, to powinieneś jak najszybciej dokonać odpowiedniego zgłoszenia, na jeden z możliwych i wygodnych dla ciebie sposobów.

Zgłoszenie szkody w Generali Szczecin, nie zajmuje wiele czasu

W sytuacji gdy chcesz zgłosić szkodę w Generali, najlepszą opcją zresztą z dwóch najczęściej stosowanych jest wykonanie połączenia telefonicznego. Nasz konsultant w adekwatny do tego sposób, przedstawi ci całą sprawę.

Oczywiście można również wykorzystać do tego celu adres mailowy, na co decyduje się bardzo wiele osób, tutaj niezbędne będzie wykonanie skanów poszczególnych dokumentów i wysłanie ich na adres emial Mówimy cały czas o ubezpieczeniach komunikacyjnych, zresztą firma Generali posiada w tym przypadku bardzo ciekawą i adekwatną dla wszystkich ofertę.

Jakimi dokumentami powinniśmy lub musimy dysponować tak aby usuwanie szkody stało się faktem? :

 • Polisą zarówno AC jak i oczywiście OC
 • Dowodem osobistym (także sprawcy)
 • Skanem prawo jazdy (osoby która w trakcie wypadku prowadziła samochód)
 • Dowód rejestracyjny właściciela samochodu
 • Wstępnych roszczeń z tego tytułu waz z protokołem sporządzonym przez policję ewentualnie oświadczeniem osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie

Firma Generali Szczecin wprowadziła możliwość likwidacji szkody do 48 godzin dla wszystkich posiadających czerwoną kartę, tyczy się to wszystkich dysponujących ubezpieczeniem AC.

Jak zgłosić szkodę do Generali Szczecin

Jeśli chcesz zgłosić szkodę z AC zastosuj się do poniższych instrukcji:

 • Zatelefonuj pod numer 570 32 33 34 natychmiast z miejsca kolizji.
 • Podaj imię, nazwisko i numer rejestracyjny pojazdu.
 • Doradca doradzi co dalej robić
 • Pomoc dotrze do Ciebie w przeciągu godziny.
 • Jeśli Twój pojazd nie nadaje się do jazdy, sholujemy go.
 • Na cały okres naprawy dostaniesz od nas auto zastępcze z oc sprawcy

  Jak otrzymać darmowe auto zastępcze ?

  Na czas likwidacji szkody, otrzymasz zupełnie za darmo (na koszt sprawcy) samochód zastępczy

  Tutaj masz do wyboru dwa numery telefonów 570 32 33 34

   

5.00 avg. rating (99% score) - 2790 votes

Liberty Direct

Jeśli zgłosisz szkodę w Liberty Szczecin jeszcze dziś, to zostanie ona zrealizowania w przeciągu kilku dni, właśnie to charakteryzuje naszego ubezpieczyciela. Oczywiście udostępniamy kilka wygodnych sposobów na dokonanie takiego zgłoszenia od rozmowy telefonicznej, poprzez kontakt drogą elektroniczną.

Zgłoszenie szkody w Liberty Ubezpieczenia zajmie ci kilka minut

Przygotuj również następujące dokumenty

 • Numer polisy AC oraz OC osoby odpowiedzialnej za takowe zdarzenie
 • Numery rejestracyjne oraz marki samochodów jakie brały udział w wypadku drogowym
 • Datę i miejsce takiego zdarzenia
 • Niezbędne dane na temat rodzaju uszkodzeń i poniesionych z tego tytułu strat
 • Przybliżone okoliczności
 • Gdzie znajduje się samochód osoby poszkodowanej
 • Dane kontaktowe poszkodowanego
 • Informację na temat służb interwencyjnych jakie brały w tym przypadku udział

Pamiętaj, iż zgłoszenie szkody Liberty Szczecin w przypadku wypadku lub zdarzenia drogowego powinno się odbyć nie później niż 72 godziny od jego zaistnienia, i w przeciągu 24 godzin od kradzieży naszego samochodu. Nasz rzeczoznawca szybko oszacuje straty jakie ponieśli państwo w wypadku i ustali wysokość odszkodowania, jakie zostanie wypłacone na konto osoby poszkodowanej. Udostępniamy możliwość systematycznego śledzenia działań jakie są prowadzone w twojej sprawie, taki monitoring to idealne rozwiązanie z jakiego warto skorzystać.

Jak zgłosić szkodę do Liberty Szczecin

Jeśli musisz zgłosić szkodę z OC zastosuj się do poniższych wskazówek:

  • Zatelefonuj pod numer 570 32 33 34 niezwłocznie z miejsca kolizji.
  • Podaj imię, nazwisko i numer rejestracyjny samochodu.
  • Konsultant doradzi co dalej robić
  • Wsparcie dotrze do Ciebie w przeciągu 30 minut.
  • Jeśli Twój pojazd nie nadaje się do jazdy, holujemy go.
  • Na cały czas naprawy dostaniesz od nas auto zastępcze z oc sprawcy

Jak otrzymać darmowe auto zastępcze ?

Na czas likwidacji szkody, otrzymasz zupełnie za darmo (na koszt sprawcy) samochód zastępczy Numery telefonów pod które należy dzwonić pod numer telefonu 570 32 33 34

Z dniem 30 września 2016 r. Liberty Ubezpieczenia stało się częścią Grupy AXA, jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych na świecie, świadczącej usługi dla 103 mln Klientów w 64 krajach. Tym samym wszyscy Klienci posiadający ubezpieczenie w Liberty Ubezpieczenia stali się Klientami AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: AXA Ubezpieczenia).

5.00 avg. rating (99% score) - 2911 votes

Link 4

Miałeś wypadek lub stłuczkę drogową? Poniosłeś w wyniku takiego zdarzenia pewne straty? Zatem możesz być pewien jednego, Link4 w szybki sposób załatwi twoją sprawę, wystarczy zgłosić szkodę i wysłać odpowiednie dokumenty a my zajmiemy się resztą. Niemal od początku istnienia działamy w ten sam sposób, a więc systematycznie zwiększamy tempo realizacji takich zgłoszeń, o czym przekonał się już niejeden klient korzystający z naszych usług.

Zgłoszenie szkody w Link 4 Szczecin, to nic trudnego

Nasza marka stawia na czas, czyli szybkie tempo realizowania wszystkich zgłoszeń, dlatego proponujemy ci równie komfortowe rozwiązanie, czyli skorzystanie z dostępnych poniżej numerów telefonów. Oczywiście jednocześnie poinformujemy ciebie o dokumentach czy terminie realizacji twojego zgłoszenia, pozostaniemy również w stałym kontakcie.Jeśli bardziej wygodne wydaje ci się zgłoszenie szkody drogą elektroniczną to oczywiście istnieje taka możliwość, tutaj jednocześnie warto sprecyzować kilka ważnych informacji oraz dołączyć  Oczywiście oświadczenie o zdarzeniu, miejscu czy też godzinie ewentualnie stratach jakie poniesiono z tego tytułu, czy też wraz z danymi osoby odpowiedzialnej za taki wypadek, to pewien standard. Warto również dysponować numerem polisy OC takiego sprawcy, co na pewno pozwoli na znacznie szybsze w tym zakresie działanie.

Dzięki tak profesjonalnemu podejściu jakie gwarantuje Link4 Szczecin, usunięcie szkody odbędzie się w wyznaczonym do tego terminie a ty na bieżąco możesz śledzić realizację twojego zgłoszenia.

Jak zgłosić szkodę do Link 4 Szczecin

Jeśli chciałbyś zgłosić szkodę komunikacyjną zastosuj się do poniższych wskazówek:

 • Zadzwoń pod numer 570 32 33 34 niezwłocznie z miejsca wypadku.
 • Podaj imię, nazwisko i numer rejestracyjny samochodu.
 • Konsultant podpowie co dalej robić
 • Pomoc dotrze do Ciebie w ciągu pół godziny.
 • Jeżeli Twój samochód nie nadaje się do jazdy, odholujemy go.
 • Na cały okres naprawy otrzymasz od nas auto zastępcze z oc sprawcy

Jak otrzymać darmowe auto zastępcze ?

Na czas likwidacji szkody, otrzymasz zupełnie za darmo (na koszt sprawcy) samochód zastępczy

Dla abonamentów korzystających z telefonu stacjonarnego : 91 434 05 20   Dla osób korzystających z telefonu komórkowego 570 32 33 34

 

5.00 avg. rating (99% score) - 2896 votes

Concordia

Concordia, czyli jak szybko i skutecznie zgłosić szkodę komunikacyjną, co za tym idzie wdrożyć odpowiednie kroki w kierunku uzyskania adekwatnego efektu. Pamiętaj, iż liczy się tutaj czas reakcji z twojej strony, im będzie on krótszy tym realizacja takiego zgłoszenia będzie szybsza.

Sposoby zgłaszania szkody w firmie Concordia Szczecin

Jeśli chcesz zgłosić szkodę komunikacyjną, to warto rozważyć jeden z dostępnych dla państwa numerów telefonów, jest to nie tylko wygodny ale przede wszystkim szybki sposób na zrealizowanie takiego zadania. Już na początku rozmowy zostaniesz poinformowany o dalszym przebiegu takiego zgłoszenia, także wszystkich dokumentach jakie będziesz zobowiązany przygotować, jednak to chyba nie stanowi dla ciebie zbyt dużego zaskoczenia.

Możesz także w ramach potrzeby czy swoistego komfortu dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy dysponują już skanami niezbędnych w tym zakresie dokumentów i oświadczeń.

Warto mieć przygotowane lub zeskanowane :

 • Oświadczenie osoby winnej takiego zdarzenia
 • W miarę możliwości skan ubezpieczenia OC, osoby odpowiedzialnej za wypadek
 • Wykaz strat jakie poniesiono z tego tytułu
 • Jeśli zaszła potrzeba hospitalizowania, to dokumentacji medycznej

 

Nie musisz obawiać się, iż Concordia Szczecin będzie zwlekać z realizacją takiego zgłoszenia, otrzymasz odpowiedź na przestrzeni kilku dni.

Jak zgłosić szkodę do InterRisk Szczecin

Jeśli musisz zgłosić szkodę samochodową zastosuj się do poniższych wskazówek:

 • Zadzwoń pod numer 570 32 33 34 niezwłocznie z miejsca wypadku.
 • Podaj imię, nazwisko i numer rejestracyjny samochodu.
 • Doradca doradzi co dalej robić
 • Wsparcie dotrze do Ciebie w ciągu 30 minut.
 • O ile Twój samochód nie nadaje się do jazdy, sholujemy go.
 • Na cały okres naprawy otrzymasz od nas auto zastępcze z oc sprawcy

Jak otrzymać darmowe auto zastępcze ?

Na czas likwidacji szkody, otrzymasz zupełnie za darmo (na koszt sprawcy) samochód zastępczy

Wybierz numer stacjonarny 91 43 05 20  lub komórkowy 570 32 33 34 a nasz przedstawiciel wszystko ci wytłumaczy

5.00 avg. rating (99% score) - 160 votes